Werkzaamheden Hans de Rijk – DierenInfo & activiteiten Kinderboerderijen Actief

KinderboerderijenActief.nl is de noemer waaronder een heel aantal activiteiten gedaan worden die de kinderboerderij- gerelateerd zijn. Kinderboerderijen Actief is een initiatief van Hans de Rijk zonder organisatievorm. Doel is ontwikkeling en zichtbaarheid kinderboerderijen stimuleren.
DierenInfo
Hans heeft een ‘eenmanszaak’ DierenInfo genaamd. Sinds de start van DierenInfo in 1991 is er gewerkt aan uiteenlopende projecten en diensten. De rode draad: dieren, educatie en kinderboerderijen. 

Hieronder een beeld van de ontwikkelde zaken door de jaren van DierenInfo en Kinderboerderijen Actief (van actueel terug naar de start) :

2024

Mei 2024
15 mei worden de nieuw ontwikkelde producten ‘gebarentaal op de kinderboerderij’ gepresenteerd.

Maart – april 2024
Begin 2024 doet Hans een peiling in het kinderboerderijenveld over het Stagepact mbo. De cijfers worden in een podcast besproken in een podcast aflevering met het werkveld, onderwijs en het Ministerie van OCW.
‘Aan het werk met culturele diversiteit op kinderboerderijen en NDE centra’ komt voor uit een zoektocht naar de beweegreden waarom arbeidskrachten in de sector minder een afspiegeling zijn van de maatschappij. Na contact met de NCDR is de expertmeeting / ’townhall sessie’ opgezet met de vSKBN, GDO en de Haagse afdeling Stadsboerderijen en Milieueducatie.

Februari 2024
Het eerste Kinderboerderijen jaar overzicht is gemaakt. ‘Kijk op het kinderboerderijennieuws 2023’. Samen met Erik Franken samengesteld en ook besproken in een podcast. Het bevat ook bekende verzamelde cijfers van 2023 op kinderboerderijengebied.
De inventarisatie van dump en afstandsdieren over 2023 wordt bekend gemaakt in een uitgebreid verslag.

Januari 2024
De Gemeente Schiedam vraagt Hans / DierenInfo voor een advies op het gebied van ‘Dierenwelzijn en realisatie van een kinderboerderij’.

2023

November 2022 – oktober 2023
In de opdracht ‘Toegankelijke kinderboerderijen’ van de Fonds 1818 begeleide ik kinderboerderijen in het Fonds werkgebied met het formuleren van (gezamenlijke) ambities om toegankelijker te worden. Samenwerken en nadenken welke kennis en kunde hier voor nodig is was onderdeel van deze uitwerking. Het thema uitdragen naar doelgroepen en gemeente voor grotere betrokkenheid was ook het streven. Al deze elementen hebben geresulteerd in het beschikbaar krijgen van meer dan €140.000 voor 17 kinderboerderijen om (een deel van) de ambities te verwezenlijken en toegankelijkheid te vergroten. Meer informatie over dit project www.kinderboerderijenactief/inclusievekb

1 augustus 2023. De uitleen van dieren en leskoffers stopt. Sinds 1992 hebben vele duizenden leerlingen en leerkrachten op scholen en kinderopvang kunnen genieten van de extra natuurlijke kennismaking met dieren. Meer informatie, zie nieuws

7 juli 2023. De aangepaste regeling die het mogelijk maakt dat kinderboerderijen inleverplek mogen zijn en blijven wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Hans / Kinderboerderijen Actief is hier sinds 2020 over in gesprek geweest met het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit om tot een passende en toepasbare regeling te komen. Zie informatie klik hier 

1 januari 2023. Kinderboerderijen Actief start een maandelijkse inventarisatie van gedumpte en verzoeken van afstandsdieren i.s.m. Dierenlot. Er nemen 36 kinderboerderijen deel. Meer info klik hier 

2022

november 2022 start Inclusieproject in opdracht van Fonds 1818, zie deze pagina

Januari – juni 2022 In opdracht van de gemeente Breda samen met René Munsters een toekomstperspectief rapport opgesteld voor boerderij Wolfslaar, haar NME-centrum met kinderboerderij. Samen met  Wolfslaar team zijn verschillende scenario’s (stoppen, doorgaan of doorgroeien) beschreven. We hebben daarbij gekeken naar de kinderboerderij, duurzaamheidseducatie aan onderwijs en inwonersparticipatie Stad in het park. Ook de positie van Wolfslaar (intern of extern) wordt uitgewerkt.

2021
Eerste aflevering Kinderboerderijen Actief Podcast online. Er zijn mooi verhalen te halen en te brengen in de kinderboerderijenwereld. Hans zoekt die verhalen en verwoord ze in (thematische) podcastafleveringen. O.a. over ‘gezond bezig’, taakstraffen jongeren op de kinderboerderij en de kinderboerderij als stembureau. De podcast is te beluisteren via de website of spotify.

2020
De corona pandemie zorgde er voor dat ook kinderboerderijen maatregelen moesten nemen en er gekeken moest worden op welke wijze de locaties (gedeeltelijk) open konden. In april 2020 nam Hans de Rijk / Kinderboerderijen Actief – Stadsboerderijen Den Haag het initiatief om bij overheden te stimuleren dat er mogelijkheden kwamen of ontstonden. Hij stimuleerde kinderboerderijen in het land om samen oplossingsgericht na te denken. In de loop van 2020 werd samen met de VSKBN een protocol ontwikkeld t.b.v. heropening. zie ook www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/kinderboerderijen  Met hulp van Fonds 1818 is ook materiaal beschikbaar gesteld voor kinderboerderijen in het netwerkgebied en een informatie filmpje gemaakt link naar filmpje.

2019

Aansluiting bij bijenlandschap / Groene cirkels.

2017 / 2018
Rookvrije kinderboerderijen. Enigszins toevallig komt januari een rookvrije omgeving en een rookvrije kinderboerderij als onderwerp langs i.h.k.v. de Rookvrije Generatie. Verschillende kinderboerderijen zijn rookvrij. Kinderboerderijenactief.nl /Hans de Rijk pakt dit thema op en stimuleert samen met de Alliantie Nederland Rookvrij / Longfonds een rookvrije kinderboerderij.
Maart 2018 start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de ontwikkeling van het Preventieakkoord (Rookvrije generatie is hier onderdeel van). Kinderboerderijenactief.nl is gesprekspartner aan deze tafel als aanjager van de kinderboerderijensector en heeft ambities vastgelegd voor het realiseren van rookvrije kinderboerderijen.
Staatsecretaris Blokhuis stimuleert ook kinderboerderijen om de stap te maken naar rookvrij (2021)

2016
Begeleiden Noordwijks burgerinitiatief ‘van dierenweide naar kinderboerderij’
In opdracht van de gemeente Noordwijk begeleidt DierenInfo het traject ‘burgerinitiatief ’van dierenweide naar kinderboerderij’.
Doel: haalbaar en realistisch voorstel (inhoudelijk en financieel) opstellen i.s.m. gemeente en initiatiefnemers, opdat er een afgewogen politiek besluit genomen kan worden en waarna (eventueel) overgegaan kan worden tot realisatie.  De werkzaamheden bestonden uit: opstellen quickscan op basis van gesprekken/input met initiatiefnemers – gemeente – politiek – maatschappelijk betrokken personen / organisaties / ondernemers, gesprekken met omwonenden, leiden van informatieavond inwoners,  meeschrijven aan raadsvoorstel.
Periode: december 2015 t/m april 2016

Halverwege 2015 komen op initiatief van DierenInfo / KinderboerderijenActiefWecyclevetbranche MVO en Reshare voor het eerst gezamenlijk bij elkaar om te bespreken welke zaken er toe kunnen bijdragen dat het aantal kinderboerderijen die inzamelen (Wecycle >160 KBen, vet > 50 KBen, kleding > 30 KBen) vergroot wordt en de hoeveelheid van iedere fractie per locatie toeneemt.  Onderwerpen die besproken worden: communicatiemomenten en middelen + ontwikkeling aantrekkelijk inzamelmeubel voor op de kinderboerderijen. Kinderboerderijenactief coördineert de informatie stroom naar de kinderboerderijen. Deze overleggen worden in 2016 voortgezet.

2015
DierenInfo verzorgt uitvoering en coördinatie/begeleiding van Programma Regenton Fonds 1818 t.b.v. scholen, gezamenlijke tuinen en kinderboerderijen

Zomer/najaar: DierenInfo ondersteunt vanuit SOK netwerk het proces van initiatiefgroep naar stichting welke Kinderboerderij Tanthof (Delft) overneemt van de gemeente.

najaar:  DierenInfo / KinderboerderijenActief.nl coördineert acties om het speciale prentenboek ‘We hebben er een geitje bij’ tijdens de voorleesdagen van 2016 ook goed zichtbaar te maken op/via kinderboerderijen. Dit i.s.m. uitgeverij Gottmer. Lokaal wordt gestimuleerd dat er extra combinatie-acties ontstaan tussen kinderboerderijen, bibliotheken,  kinderdagverblijven en  boekwinkels. periode: 27 januari – 6 februari 2016.

2014
Begin 2014 introduceert DierenInfo i.s.m. Kinderzwerfboek het kinderzwerfboekstation op kinderboerderijen. Eind 2014 zijn er al 75 kinderzwerfboekstations op kinderboerderijen. (stand medio 2018: een station op ruim 120 kinderboerderijen)

najaar 2014: DierenInfo/Hans de Rijk maakt op verzoek van de gemeente Delft onderdeel uit van de begeleidingscommissie die ingediende plannen voor overname van Kinderboerderijen en NME moet beoordelen.

September: Crowdfundingscapagne ‘Kinderboerderijen Actief Toer’ wordt opgezet in het SOK netwerk. Hieraan nemen 18 kinderboerderijen deel en halen ruim €30.000 binnen met deze actie. DierenInfo coördineert deze actie vanuit de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Deze actie krijgt een 2e editie in 2015.

Eind 2014 organiseert DierenInfo samen met MVO en de Watercoalitie de wedstrijd ‘de vetste kinderboerderij’.  Hierbij wordt duidelijk hoeveel gebruikt vet ingeleverd is op de 49 kinderboerderijen. In 2014 was dat ruim 13.000 kg gebruikt vet

2013
DierenInfo introduceert samen met J Meertens en Zn de inlevermogelijkheid van (frituur)vet op de kinderboerderij. Doel: duurzame boodschap voor bezoeker, inlevermogelijkheid en extra inkomsten kinderboerderij. In hetzelfde jaar werkt DierenInfo samen met Reshare / Leger des Heils aan een inlevermogelijkheid op kinderboerderijen voor gebruikte kleding.

Het kinderboerderijen netwerk in het gebied van Fonds 1818 en Fonds Westland krijgt vorm door oprichting van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen (SOK). DierenInfo is hierin actief als kwartiermaker (samen met bureau Blauwe Noordzee). Het netwerk bestaat uit ruim 30 kinderboerderijen.

Eind 2013 neemt DierenInfo het besluit te stoppen met het uitgeven van de KinderboerderijnCourant. De economische crisis en de verandering in de advertentie-markt maken een rendabele exploitatie niet meer mogelijk. Dat is jammer voor de ruim 250 Nederlandse kinderboerderijen waar de uitgave beschikbaar was voor bezoekers.

2012
DierenInfo ondertekent samenwerkingsovereenkomst Westlandse Natuur en Milieueducatie. Meer info klik hier

September: DierenInfo is samen met Blauwe Noordzee betrokken bij het opstellen van de Quickscan ‘Kinderboerderijen 3.0, voor kinderen van 0-101’ voor kinderboerderijen in Haaglanden, Westland en Leiden e.o. Quickscan is in opdracht van Fonds 1818 gemaakt.

Najaar 2012: DierenInfo introduceert samen met Wecycle en de vSKBN de inlevermogelijkheid voor kleine elektrische apparaten en led/spaarlampen op de kinderboerderij. Eind 2012 doen al ruim 80 kinderboerderijen mee.

2011
Helaas gaat Webers media failliet. Daarmee lijkt de uitgave van de kinderboerderijenkrant te stoppen. DierenInfo besluit de krant uit te gaan geven onder de naam KinderboerderijenCourant.

2010
DierenInfo neemt het initiatief voor de cursus ‘Haal meer uit je kinderboerderij’.

2009
DierenInfo neemt het initiatief voor de Kinderboerderijen Actief Award. Een wedstrijd voor actieve kinderboerderijen met hun jeugdige vaste kinderen en vrijwilligers. Er zullen gedurende 3 jaar 3 edities gehouden worden.

2006
DierenInfo verkoopt de eerste Feestvarkenkist

2005

DierenInfo start met de publiekswebsite kinderboerderijenactief.nl. Resultaat 2005: ruim 18.000 kijkers.

DierenInfo neemt de redactie van de kinderboerderijenkrant voor haar rekening op verzoek van uitgeverij Webers.

2002
DierenInfo start met de vakantiedierenopvang.

2001
De eerste leskoffer “de slang” is een feit.

2000
DierenInfo verhuist naar Honselersdijk. De nieuwe locatie geeft meer ruimte aan de dieren en ontwikkeling van nieuwe producten. Het aanbod en het gebruik neemt toe.

1993
DierenInfo start met de verkoop van fotopakketten en losse dierenfoto`s voor het samenstellen van tentoonstellingen en publicaties.

1992
De Haagse gemeentelijke Dier-o-theek wordt wegbezuinigd. DierenInfo neemt een aantal dieren en verblijven over. De behoefte bij de scholen blijkt er nog steeds te zijn en DierenInfo neemt de uitleenfunctie voor de Haagse regio op beperkte schaal over.

10 april 1991
DierenInfo start in Delft met het maken van informatieve tentoonstellingen.

@kiboActief